produkty

RONA Glassware

Whiskey set 65130_850
Strojová výroba
Whiskey set
 850 ml
Whisky set
show collection
Collection: Whisky set
Size: 850 ml
Dimensions: 160 x 132 mm
Number: 65130_850
Whiskey set 65130_380
Strojová výroba
Whiskey set
 380 ml
Whisky set
show collection
Collection: Whisky set
Size: 380 ml
Dimensions: 85 x 92 mm
Number: 65130_380